Avtalevilkår

Partar: Sladda.info er levert av Badr AS org.nr. 924057971. Adresse Niels Aabels gate 3A, 4012 Stavanger. E-post innsyn (at) sladda.info.

Kjøpar er anten firma eller forbrukar som gjennomfører eller står ansvarleg for betaling av tenesta. Med ansvarleg blir her sikta til firma eller organisasjon som dekker inn utlegg gjort av privatperson.

Betaling skal skje via Vipps før tenesta blir levert.

Faktura kan bli avtalt særskilt for firma eller organisasjonar, og skal vere betalt før tenesta blir levert. Avtalen er bindande ved betaling.

Levering: Råd og vurdering samt klagehandsaming skjer via e-post. Det kan bli utprøvd andre nettbaserte løysingar for levering av tenestene. Sladda.info hjelper med klagar til Sivilombodet, men tar enno ikkje saker for domstolane.

Abonnement: Du betaler minst for to månader med abonnement. Avtalen kan du endre eller sei opp seinast den 15. med verknad frå siste dag i månaden. Abonnementet blir avslutta i VIPPS eller send ein e-post til innsyn (at) sladda.info.

Dersom det blir bedt om klager i fleire enn maksimalt tal klagar pr. månad, gjeld prisen for klage på eit einskild vedtak.

Personvernerklæring: Vi handsamar personopplysningar som er naudsynt for å handsame betalingar. Personopplysningar vil dessutan bli delt med organet som nekta innsyn eller klageinstans, dersom sladda.info fremjar krav etter forvaltningslova §36 på vegne av klagaren.

Personopplysningar sladda.info blir kjent med frå dokument det blir gitt innsyn i, skal reknast som offentleg informasjon, med mindre «anna lovgiving eller retten til ein tredjeperson er til hinder for det», sjå offentleglova §7.

Reklamasjon og angrerett: Krav skal settast fram skriftleg på e-post. Angrerettlova gjeld for privatpersonar. Angreretten skal vere nytta før tenesta har blitt levert, for at tilbakebetaling skal skje.

Tvistar: Tvistar blir søkt løyst minneleg. For tvistar om betaling i domstolen, skal forliksrådet i Stavanger eller Sør-Rogaland tingrett nyttast som Badr AS sitt verneting med indre anna er bestemt i tvistelova.